Cuprins:

Art. 1 - Dispoziții generale

1) Prezentul regulament stabilește organizarea și desfășurarea activității interne în cadrul Clubului Alpin Român – Filiala București.

2) Dispozițiile sale sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Clubului Alpin Român - Filiala București, cât și pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe bază de convenții civile sau de colaboratori.

Art. 2 - Taxa de înscriere, cotizația anuală și alte plăți

1) Taxa de înscriere, cotizația anuală și orice alte plăți având drept beneficiar Clubul Alpin Român - Filiala București se vor face numai în contul Filialei.

2) În prezent, contul Clubului Alpin Român - Filiala București este RO84BTRLRONCRT0608231601, deschis la Banca Transilvania SA.

3) Orice modificare ulterioară a contului va fi adusă la cunoștința membrilor în timp util de către Consiliul Director în funcție.

Art. 3 - Drepturile membrilor

Membrii Clubului Alpin Român - Filiala București au următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi aleși reprezentanți în Adunarea Generală a Clubului Alpin Român doar prin alegerea și validarea lor în cadrul Adunării Generale anuale a Filialei;

b) dreptul de a fi aleși membri supleanți ai Consiliului Director al Filialei și al CAR central și de a asigura interimatul pe locurile vacanțe din motive obiective, până la următoarele alegeri din Adunarea Generală a filialei/central;

c) dreptul de a fi aleși în Consiliul Director al filialei/central;

d) folosirea patrimoniului Clubului Alpin Român și al Filialei în condiții preferențiale față de ne-membri;

e) folosirea în condiții preferențiale a refugiilor altor asociații alpine cu care există acorduri de reciprocitate;

f) folosirea materialului tehnic, bibliografic, audiovizual și cinematografic aflat în dotarea filialei și a Clubul Alpin Român central;

g) admiterea cu prioritate la școlile și cursurile organizate de Filiala București a Clubului Alpin Român și de către CAR, precum și la toate manifestările didactice și tehnico-culturale organizate de acestea;

h) beneficierea de polițe de asigurare încheiate de Clubul Alpin Român în favoarea membrilor săi, în măsura în care această poliță a putut fi încheiată cu asigurătorul;

i) toți membrii Filialei beneficiază de facilitățile pe care Clubul Alpin Român le acordă membrilor săi prin hotărâri ale Adunării Generale și de avantajele obținute de către Clubul Alpin Român de la alte instituții și organizații;

j) dreptul la apărare în cadrul Adunării Generale.

Art. 4 - Obligațiile membrilor

Membrii Clubului Alpin Român - Filiala București au următoarele obligații:

a) respectarea pe toată perioada aderării, a Statutului și regulamentelor Filialei București și ale Clubului Alpin Român;

b) prin aderarea la Filiala București a Clubului Alpin Român fiecare membru recunoaște și acceptă obligația de a lua asupra sa o parte din responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor Filialei și ale Clubului Alpin Român și de a contribui, după puterile și capacitățile proprii, la îndeplinirea acestor obiective; de asemenea, membrii Filialei București recunosc și acceptă că orice acțiune a lor se poate răsfrânge direct asupra numelui, renumelui și bunăstării Filialei București și a Clubului Alpin Român în ansamblul său, precum și a celorlalți membri ai Filialei și a CAR și, în consecință, se obligă să contribuie la creșterea prestigiului și a bunăstării Filialei și a Clubului Alpin Român; toți membrii Filialei se angajează să se abțină de la orice act care ar putea dăuna imaginii sau intereselor acesteia;

c) hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii române și ale Statutului și regulamentelor Filialei București a Clubului Alpin Român, sunt obligatorii pentru toți membrii Filialei, indiferent dacă aceștia au luat sau nu parte la Adunarea Generală în care s-au votat respectivele hotărâri, sau dacă au votat împotriva lor;

d) toți membrii, cu excepția membrilor de onoare au obligația de a plăti la zi cotizația anuală, aceasta fiind corelată cu anul calendaristic în curs;

e) membrii sunt obligați să contribuie la o atmosferă de prietenie în Filiala București și în Clubul Alpin Român în ansamblul său;

f) toți membrii Filialei au obligația de a acorda ajutor în caz de nevoie, în limitele competenței personale, oricărei persoane aflate pe munte și de a da alarma în cel mai scurt timp, acțiunea de ajutorare având prioritate absolută în față oricărui plan personal sau colectiv;

g) membrii Filialei București a Clubului Alpin Român recunosc în mod conștient și acceptă că mersul pe munte, alpinismul, escalada și sporturile montane sunt activități care presupun un factor imprevizibil de risc și din care pot rezulta accidente și chiar decesul, acceptă aceste riscuri asumându-și direct responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru consecințele acestor acțiuni;

h) este interzis membrilor să angreneze Filiala în orice fel de acțiuni politice sau de prozelitism religios;

i) folosirea de către membrii Filialei București a Clubului Alpin Român a patrimoniului acesteia și a patrimoniului CAR în vederea obținerii de avantaje personale de orice fel este interzisă și atrage după sine excluderea din Filială;

j) încălcarea obligațiilor menționate mai sus conduce la (auto)sesizarea Consiliului Director sau al Comisiei de Etică centrale - și poate atrage sancțiuni;

k) să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a a altor membri, prin activitățile desfășurate;

l) să prevină apariția oricăror situații care ar putea să pună în pericol viața unor persoane, bunurile Clubului Alpin Român - Filiala București, mediul înconjurător etc.;

m) să respecte regulile impuse de organizatorul/organizatorii fiecărui eveniment organizat în cadrul Clubului;

n) să întrețină în stare corespunzătoare echipamentul colectiv și alte bunuri ale Clubului;

o) să mențină ordinea și curățenia în sediul Clubului și în locurile de desfășurare a activităților în teren;

p) să înștiințeze Consiliul Director imediat ce observă existența unor nereguli, abateri, greutăți sau lipsuri de orice natură;

q) să aibă un comportament respectuos față de toți ceilalți membri;

Art. 5 - Comunicarea între membri

1) Membrii Clubului Alpin Român - Filiala București pot comunica între ei și își pot expune opiniile/propunerile pe grupurile de whatsapp, e-mail, pagina de facebook a filialei, etc.

2) Comunicarea va fi realizată respectând regulile bunului simț.

3) Concepte de bază:

 • OFF TOPIC: evitarea subiectului actual pentru a discuta orice alte subiecte care nu sunt legate de acesta;
 • FLOOD: INUNDAREA paginii cu mesaje lipsite de sens, off topic flood, folosirea unui șir de elemente repetitive non-sens, cuvinte sau litere scrise aleatoriu sau toate acestea luate împreună;
 • FLAME: comportament emoțional nemotivat, adică declarații despre oameni care au păreri și gusturi diferite, incitând controverse și provocând participanții la încălcarea regulilor de grup, grosolănie, etc;
 • SPAM: distribuirea mesajelor publicitare de diferite tipuri;
 • BAN LIST: o listă a membrilor care nu au acces la grup. Se aplică în cazul încălcărilor, în mod repetat, ale regulilor de bază;

4) Membrii grupului au posibilitatea să:

 • participe la discuții și să-și exprime propriile opinii cu privire la orice subiect la orice postare din grup;
 • întrebe personal (în mesaj privat) administratorul (sau unul dintre, dacă sunt mai mulți) despre activitatea grupului și pentru clarificarea unor anumite reguli;
 • anunțe administratorul în mesaj privat despre încălcarea normelor. Toți membrii au drepturi și obligații egale, indiferent de vârstă, sex, naționalitate, loc de reședință, timpul de înregistrare și alte circumstanțe și acțiuni;

5) Se interzice categoric:

 • folosirea cuvintelor obscene;
 • ura, bârfa, defăimarea unei persoane sau entități, instigare la ură etc;
 • atacul direct la persoană în postări și comentarii;
 • insultarea și discriminarea membrilor, dar și restul persoanelor care nu fac parte din grup, cu privire la etnie, sex, religie, rasă, vârstă, profesie, abilități, etc.;
 • distribuirea informației private despre un membru fără consimțământul lui;
 • crearea unor mesaje și teme cu o prejudecată naționalistă puternică;
 • crearea subiectelor cu caracter de atac sau propagandă, de acțiuni ilegale, declarații care manifestă intoleranță națională, rasială, religioasă sau orice altceva: extremism, fascism, comunism, etc;
 • plasarea imaginilor de altă natură, care nu au nicio contribuție cu tematica și scopul grupului;
 • publicarea mesajelor privind vânzarea, revânzarea și re-revânzarea de bunuri și servicii (cu excepția postărilor aprobate de către administrația grupului);
 • postarea link-urilor către surse online, fișiere, prezentări, bloguri, pagini care conțin informații de publicitate (plasare de produs, etc), care nu au legătură cu tematica grupului;  
 • crearea unor teme care provoacă membrii la încălcarea prezentului regulament;
 • plasarea mesajelor de tip Off topic, flame, flood;
 • utilizarea grupului în mod direct sau indirect pentru agitare și provocare;
 • aplicarea funcției tastei CAPSLOCK - aceasta nu corespunde normelor de etică, fiind echivalentă cu ridicarea vocii și lipsa de respect față de restul membrilor;
 • publicarea imaginilor care nu sunt conforme tematicii grupului;
 • plasarea imaginilor necenzurate, cu conținut pornografic sau de promovare a substanțelor narcotice, precum și insultarea demnității, personalității oricărei alte persoane, etc.

6) Consecințele încălcărilor:

 • încălcarea regulamentului actual duce la avertisment, o excludere temporară sau permanentă din grup – în funcție de gravitatea încălcării, la discreția administratorului;
 • în cazul încălcărilor serioase și sistematice, accesul la grup poate fi închis temporar sau permanent, fără niciun avertisment, iar membrul e pus în ban list;

Art. 6 - Activități în cadrul Clubului Alpin Român - Filiala București

1) Pentru a putea desfășura o activitate în teren în numele Clubului Alpin Român - Filiala București, membrul (sau membrii) Clubului vor prezenta respectiva activitate Consiliului Director și va/vor completa o fișă de activitate ținută de Secretarul Clubului Alpin Roman - Filiala București, în care vor fi precizate:

a) componența echipei;

b) locul și perioada deplasării;

c) scopul deplasării;

d) materialele Clubului Alpin Român - Filiala București folosite (fișa de echipament va conține lista materialelor, precum și starea lor înainte și după folosire).

2) La întoarcere, fișa se va completa cu descrierea activității desfășurate.

3) Consiliul Director validează acțiunea propusă și componența echipei. Nicio acțiune în numele Clubului Alpin Român - Filiala București nu se poate desfășura fără avizul Consiliului Director. În astfel de situații nu pot fi folosite materialele Clubului Alpin Roman - Filiala București sau numele acesteia.

4) Membrii participanți sunt obligați să evite producerea unor accidente și să ia toate măsurile pentru a-i ajuta pe cei care au fost victimele unor accidente.

5) Fiecare activitate în teren va avea un șef de echipă, care hotărăște programul activității. Acesta va fi desemnat de către Consiliul Director, ținând cont de propunerile membrilor și de tipul activității desfășurate.

Art. 7 - Materialele Clubului

1) Materialele, echipamentele și alte bunuri ale Clubului Alpin Român - Filiala București pot fi folosite numai de către membrii Clubului Alpin Roman - Filiala București, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către membrii altor asociații similare, în cadrul unor activități de colaborare.

2) Bunurile pot fi folosite și pentru nevoi personale ale membrilor Clubului Alpin Român - Filiala București, fără ca aceștia să obțină vreun profit din activitățile desfășurate, dar numai cu aprobarea Consiliului Director.

3) Toți membrii sunt obligați să întrețină materialele care le-au fost încredințate.

4) În cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatenție, acestea le pot fi imputate, după o analiză și o hotărâre a Consiliului Director.

Art. 8 - Sancțiuni

1) Membrilor Clubului Alpin Roman - Filiala București care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, ale Statutului, normele de comportare civilizată în timpul activităților desfășurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, Clubului Alpin Roman - Filiala București, li se aplică una dintre următoarele sancțiuni:

a) avertisment;

b) excludere din filială.

2) Încălcarea prevederilor Statutului și ale prezentului regulament, ale hotărârilor Consiliului Director și ale Adunării Generale, deteriorarea voită a bunurilor Clubului, punerea în pericol din neatenție sau rea-voință a vieții și integrității fizice a colegilor în cadrul activităților în teren ale Clubului, nerespectarea deciziilor luate de către șeful echipei se sancționează cu avertisment sau cu excludere, conform prevederilor art. 10 alin. 1 lit. b din Statutul Filialei.

Art. 9 - Dispoziții finale

1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Adunarea Generală și este obligatoriu pentru toți membrii Clubului Alpin Roman - Filiala București și pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, convenții civile și colaboratori.

2) În termen de zece zile de la adoptarea sa, prin hotărârea Adunării generale, prezentul regulament va fi adus la cunoștința membrilor prin postare pe grupurile de whatsapp și facebook ale filialei.